SPRZEDAŻ hurtowa!! zapraszamy do kontaktu: darekposciel@wp.pl

Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

English version below

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Pościeli Dariusz Rączka, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 6271545513, REGON 273752180.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: darekposciel@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności Kopalnia Pościeli Dariusz Rączka, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 6271545513, REGON 273752180, tj. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Privacy policy and personal data processing

In connection with the implementation of the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, “GDPR”, Article 13), we wish to inform you that:

 1. The controller of your personal data is Kopalnia Pościeli Dariusz Rączka, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 6271545513, REGON 273752180.
 2. Contact with the personal data controller is possible at the following email address: darekposciel@wp.pl
 3. Your personal data will be processed in order to carry out the activities of the Kopalnia Pościeli Dariusz Rączka, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 6271545513, REGON 273752180, i.e. on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of personal data, and repealing Directive 95/46/EC, or on the basis of a previously granted consent, to the extent and for the purpose specified in the content of such consent.
 4. Recipients of your personal data may be public authorities or entities acting on behalf of public authorities, to the extent and for the purposes arising from the generally applicable law.
 5. Your personal data will be stored for the period necessary to achieve the purposes set out in Section 3, and after that for the period and to the extent required by the generally applicable law.
 6. You have the right to:
  • Demand from the Controller access to personal data,
  • Rectify, erase or restrict the processing of personal data,
  • Object to the processing,
  • Transfer the data,
  • File a complaint with the supervisory authority,
  • Withdraw your consent to the processing of personal data.
 1. Where the processing of personal data is based on a person’s consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) of the GDPR), you have the right to withdraw that consent at any time.
 2. If you become aware of unlawful processing of your personal data, you have the right to file a complaint with the supervisory authority.
 3. Where the processing of personal data is based on the consent of the data subject, your provision of your personal data to the Controller is voluntary.
 4. Your provision of your personal data is obligatory if the prerequisite of personal data processing is provided by the law or by a contract concluded between the parties.
 5. Your data may be processed by automated means and will not be profiled.